Khoai lang Tokkuri là một trong những loại rau củ truyền thống đáng tự hào của Iwaki.
Đây là giống khoai lang mang những đặc điểm tốt nhất của cả khoai lang dài và sắn tự nhiên, rất ít nốt mầm và ít bị hà.

Mùa khoai : tháng 10 hàng năm~ tháng 1 năm sau đó


Dòng thời gian

Các trang không tìm không thấy
Các trang không tìm không thấy
Các trang không tìm không thấy