Di tích thành Yagi được chỉ định là di sản lịch sử quốc gia do tổ tiên để lại.
Di tích thành Yagi trở thành Di sản văn hoá cấp quốc gia năm 1997 là di tích lâu đài và dinh thự trải qua khoảng 400 năm từ thời Kamakura của các lãnh chúa thuộc dòng họ Yagi đại diện gia tộc của vùng Tajima thời Trung cổ cho đến thời đại chiến quốc Sengoku-Toyotomi.
Di tích dinh thự có được từ vết tích nhà ở của thời Kamakura dưới chân núi, sau đó là đất thành Yagi được truyền là cấu tạo đất từ thời Nam - Bắc triều được cấu thành như là dấu tích thành Yagi có những tường đá cao được xây dựng từ thời Toyotomi.
Đặc biệt, di tích thành Yagi là tàn tích của thành trên núi to lớn được bao quanh tường đá bởi phạm vi tổng cộng là 100 mét, xây dựng pháo đài trong phạm vi 300 mét, xây dựng thành trì trên đỉnh núi cao nguyên 325 mét.